શનિવાર, 7 માર્ચ, 2020

Gujarati Jokes Part - 433

જ્યોતિષ:"તમારી હસ્તરેખા કહે છે કે
તમારા ઘર નીચે ખૂબ ધન છે, પણ
તમને ઉપયોગમાં નહી આવે".

છગન:"સાવ સાચું, મારા ફ્લેટ
નીચે જ યશ બેંક છે "....
😊🤣😍😊🤣😃

--------------

લાગે આ વર્ષ 

અનાજ ઉપર વાળા નહીં રેવા દે..!

પૈસા બેંક વાળા નહિ રેવા દે..!!

અને જીવ ચાઈના વાળા નહિ રેવા દે..!!
😢😁😢

--------------

કોરોના થી બચવા રોજ સવારે લસણ અને  મૂળા ખાવા...

લસણ અને મૂળા થી આમ તો કોઈ ફાયદો નથી પણ....

બીજા લોકો તમારાથી દૂર રેહશે.

😃😃