ગુરુવાર, 16 સપ્ટેમ્બર, 2010

Gujarati Joke Part - 75

સંતા- જાણો છો, જેટલી વારમાં હું શ્વાસ લઉં છું તેટલી વારમાં એક નવા બાળકનો જન્મ થાય છે.
બંતા- હે ભગવાન! તું પોતાની આ ટેવ છોડી કેમ નથી દેતો. પહેલાંજ દેશની વસ્તી આટલી વધી ગઈ છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

બંતા - અરે સંતા, તારા ઘરમાં તો નોકરાણી હતી તો પછી તુ કેમ વાસણ ઘોઈ રહ્યો છે ?
સંતા - બંતા ભાઈ, થોડા દિવસો પહેલા જ મે એ નોકરાણી સાથે લગ્ન કરી લીધા છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સાર્જન્ટ : 'તો તમે છાપાના તંત્રી છો, ખરું ?'
કેદી : 'હા, સાહેબ.'
સાર્જન્ટ : 'તું જૂઠું બોલે છે. મેં તારા ખિસ્સાં તપાસ્યાં. તેમાં પૈસા હતા.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 ટિપ્પણીઓ: