બુધવાર, 22 સપ્ટેમ્બર, 2010

Gujarati Joke Part - 77

પતિ- જો હું ક્યારેય જીવનમાં તારાથી જુઠ્ઠું બોલ્યો હોય તો હું મરી જાઉં.
પત્ની- અને જો હું ક્યારેય તમારાથી જુઠ્ઠું બોલી હોય, તો હું વિધવા થઈ જાઉં.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટીચર : રાજુ, તું આટલો મોડો કેમ આવ્યો?
રાજુ : સર, મમ્મી-પપ્પા ઝઘડી પડ્યા એટલે મોડું થઈ ગયું.
ટીચર : પણ એમાં તારું શું કામ?
રાજુ : હું વારાફરતી બંનેને ચંપલ આપતો હતો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

નટુ : 'દોસ્ત ગટુ, મારે અને મારી પત્નીએ છ મહિનાની અંદર તમિલ ભાષા શીખવી પડશે, નહીંતર અમે અમારા બાળક સાથે વાત કરી શકીશું નહીં.'
ગટુ : 'એવું કેમ ?'
નટુ : 'અમે તમિલ બાળકને દત્તક લીધું છે અને છ મહિના પછી બોલવા માંડશે.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી: