મંગળવાર, 14 ઑગસ્ટ, 2012

Gujarati Joke Part - 296

નટુ : 'આજે દોડવામાં હું બીજે નંબરે આવ્યો.'
ગટુ : શાબાશ ! કેટલા જણ દોડેલા ?'
નટુ : 'બે જણ'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

શિક્ષક : '1869માં શું થયું હતું ?'
મગન : 'ગાંધીજી જન્મયા હતા.'
શિક્ષક : '1873માં શું થયું હતું ?'
મગન : 'સાહેબ, 1873માં ગાંધીજી ચાર વર્ષના થયા હતા.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

મહેશ : સાહેબ મારો પગાર વધારી દેજો, હવે મારા લગ્ન થવાના છે.
સાહેબ : ઓફિસની બહાર થતી ઘટના માટે ઓફિસ જવાબદાર નથી...!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી: