સોમવાર, 8 ઑક્ટોબર, 2012

Gujarati Joke Part - 318

પિતાજી - બેટા, તુ મારા પદ ચિન્હો પર ચાલજે
પુત્ર - પણ પિતાજી, એ દેખાય તો તેના પર ચાલુને.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એવી કઈ વસ્તુ છે જે ફૂટે છે પણ અવાજ નથી કરતી ? : 'પરિક્ષાનું પેપર'.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિકિટચેકર: સરદારજી, ટિકિટ બતાવો.
સરદાર: હાં, હાં, યે લો.
ટી.ટી.: આ તો જૂની ટિકિટ છે.
સરદાર: તો ટ્રેન શું હમણાં જ શો-રૂમમાંથી નવી કાઢી છે?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો