શનિવાર, 27 એપ્રિલ, 2013

Gujarati Joke Part - 365

એક જગાએ જૂની ચીજોની હરાજી (લિલામ) થતી હતી. ત્યાં ભીડમાં એક મહાશયનું પાકીટ ખોવાઈ ગયું જેમાં સાત હજાર રૂપિયા રોકડા હતા. મહાશયે આગળ આવીને જાહેરમાં કહ્યું : 'મારું એક પાકીટ હમણાં ખોવાયું છે. તેમાં સાત હજાર રૂપિયા રોકડા છે. જે કોઈને મળ્યું હોય તે મને આપી જશે તો તેને પાંચસો રૂપિયાનું ઈનામ હું આપીશ.'
ટોળામાં છેલ્લે ઊભેલા એક માણસે કહ્યું : 'આપણા સવા પાંચસો….!'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક બાળક તેના ઘરે મેહમાન આવે છે ત્યારે - આવી જાવ, કૂતરાથી બીશો નહિ.
મહેમાન - કેમ, કૂતરો કરડતો નથી ?
બાળક - એ જ તો મારે જોવું છે, પપ્પા આજે જ આને ખરીદી લાવ્યાં છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતાને 5 નંબરની બસમાં જવું હતું. બંતાને 7 નંબરની બસમાં જવું હતું. ઘણી વાર રાહ જોયા પછી 57નંબરની બસ આવી. રાજી થઈ બંને ચઢી ગયા.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી: