ગુરુવાર, 11 ઑગસ્ટ, 2011

Gujarati Joke Part - 139

પત્ની : 'ઊંઘ કેમ નથી આવતી તમને ?'
પતિ : 'કાલે મારા સાહેબે ઠપકો આપ્યો અને ચેતવણી આપી તેના વિચારોમાં.'
પત્ની : 'શા માટે ઠપકો આપ્યો ?'
પતિ : 'ઑફિસમાં ઊંઘવા માટે.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક ભાઈએ સંતાસિંગને પૂછ્યું: 'યાર સંતા, તમારી પાસે મોબાઈલ છે, છતાં તમે મને લેટર કેમ મોકલ્યો ?'
સંતા કહે છે: 'યાર ક્યા કરું ? મૈંને આપ કો ફોન લગાયા તો અંદર સે કીસીને બોલા, પ્લીઝ ટ્રાય લેટર !'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા- શુ તારો ક્યારેક ભૂતથી પાલો પડ્યો છે ?
બંતા - નહી, મેં ધણા પ્રયત્નો કર્યા કે ભૂતથી પાલો પડે, પણ આજે હું તારાથી બચી જ ન શક્યો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી: