ગુરુવાર, 25 ઑગસ્ટ, 2011

Gujarati Joke Part - 146

વિદ્યાર્થી - મમ્મી, આજે શિક્ષક મારા પર ખૂબ ગુસ્સે થયા હતા. કારનકે મને ખબર નથી કે ખડકો ક્યાં છે.
મમ્મી - ભલે, બીજી વાર ધ્યાન રાખજે કે તુ વસ્તુ ક્યાં મૂકે છે.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટીચર - છોકરાઓ બતાઓ, સૌથી મોડાં આવતા દાંતને શું કહેવાય ?
મગન - જી, નકલી દાંત.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

મમ્મી - રાજૂ, આ પેંટ નાની થઈ ગઈ છે, તું પહેરી લે.
રાજુ- ઠીક છે, મમ્મી હમણાં તો હું પહેરી લઉં છુ, જ્યારે પેંટ મોટી થશે ત્યારે પપ્પાને આપી દેજો.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી: