રવિવાર, 15 જાન્યુઆરી, 2012

Gujarati Joke Part - 212

પતિ - હે ઈશ્વર, તે આવી મૂર્ખ પત્ની કેમ બનાવી ?
પત્ની - એ માટે કે હું તમારા જેવા મૂરખના લગ્નનો પ્રસ્તાવ સ્વીકારી લઉ. બે બુધ્ધુ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ફરિયાદી (પોલીસ સ્ટેશનમાં) : 'સાહેબ, મારો કૂતરો ખોવાયો છે.'
પોલીસ : 'તમે છાપામાં જાહેરાત આપો.'
ફરિયાદી : 'સાહેબ, મારો કૂતરો વાંચી શકતો નથી.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા (પોલીસને) અહી બધી જગ્યાએ એમ કેમ લખ્યુ છે કે ગાડી ધીરે ચલાવો ?
પોલીસ - કારણ કે અહી દૂર દૂર સુધી કોઈ હોસ્પિટલ જ નથી.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો