ગુરુવાર, 1 સપ્ટેમ્બર, 2011

Gujarati Joke Part - 149

સતા-(બંતાને) તને જ્યારે ઠંડી લાગે છે ત્યારે તુ શુ કરે છે ?
બંતા- હું હિટરની પાસે બેસી જઉં છું
સંતા- તો પણ તારી ઠંડી ન ભાગે તો ?
બંતા- પછી હું હિટર ચાલુ કરી દઉં છું

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

નોકર (ગુસ્સામાં): શેઠ, હું નોકરી છોડી રહ્યો છું.
શેઠ: કેમ શુ થયુ ?
નોકર: તમને મારી પર વિશ્વાસ નથી. શેઠ: એવુ નથી, જો હુ મારા કબાટ ચાવીઓ પણ તારી સામે જ મૂકીને જઉં છુ.
.નોકર: પણ શેઠજી એ મારા શુ કામની, તેમાંથી એકેય ચાવી લાગતી નથી.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

માલિક : સાહેબ આ કૂતરો લાખોનો છે.
ગ્રાહક : પણ કોને ખબર, એ વફાદાર પણ હશે કે નહીં?
માલિક : આની વફાદારી વિશે ના પૂછશો, અત્યાર સુધી વીસ વખત વેચી ચૂક્યો છું. પણ દરેક વખતે પાછો જ આવી જાય છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો